Trong Trang chủ Jun88 Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, đơn là kiểu bài đơn giản nhất, chỉ bao gồm một lá bài.

Kiểu bài đơn được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • A: Lá bài có giá trị cao nhất trong các kiểu bài đơn.
 • K: Lá bài có giá trị thứ hai trong các kiểu bài đơn.
 • Q: Lá bài có giá trị thứ ba trong các kiểu bài đơn.
 • J: Lá bài có giá trị thứ tư trong các kiểu bài đơn.
 • 10: Lá bài có giá trị thứ năm trong các kiểu bài đơn.
 • 9: Lá bài có giá trị thứ sáu trong các kiểu bài đơn.
 • 8: Lá bài có giá trị thứ bảy trong các kiểu bài đơn.
 • 7: Lá bài có giá trị thứ tám trong các kiểu bài đơn.
 • 6: Lá bài có giá trị thứ chín trong các kiểu bài đơn.
 • 5: Lá bài có giá trị thứ mười trong các kiểu bài đơn.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 2 là đơn cao nhất trong Sâm lốc.
 • 3 là đơn thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài đơn trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một lá bài đơn có thể chặn được lá bài đơn của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh lá bài đơn của mình để chặn bài của đối thủ.

Các kiểu bài đơn cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, ba lá bài đơn có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba.

Các kiểu bài ba trong Sâm lốc


Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, ba là kiểu bài bao gồm ba lá bài có cùng giá trị.

Kiểu bài ba được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 222: Ba cao nhất trong các kiểu bài ba.
 • 333: Ba thấp nhất trong các kiểu bài ba.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 222 là ba cao nhất trong Sâm lốc.
 • 333 là ba thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài ba trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một ba có thể chặn được ba của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh ba của mình để chặn ba của đối thủ.

Các kiểu bài ba cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, một ba và một đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba đôi.

Các kiểu bài ba thường được sử dụng để tạo thành các bộ ba, bộ ba đôi, sảnh, hoặc thùng phá sảnh.

Một số mẹo chơi Sâm lốc với ba:

 • Nếu bạn có ba, hãy giữ nó trong tay càng lâu càng tốt. Ba là một kiểu bài rất mạnh và có thể giúp bạn giành chiến thắng.
 • Nếu bạn bị chặn ba, hãy cố gắng chặn lại bằng một kiểu bài cao hơn. Nếu bạn không thể chặn lại, hãy cố gắng đánh một lá bài rác để giảm thiểu thiệt hại.
 • Nếu bạn có ba và một đôi, hãy cố gắng tạo thành một bộ ba đôi. Bộ ba đôi là một kiểu bài rất mạnh và có thể giúp bạn giành chiến thắng.

Các kiểu bài ba đôi trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, ba đôi là kiểu bài bao gồm hai bộ ba có cùng giá trị.

Kiểu bài ba đôi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 2222: Ba đôi cao nhất trong các kiểu bài ba đôi.
 • 3333: Ba đôi thấp nhất trong các kiểu bài ba đôi.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 2222 là ba đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 3333 là ba đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài ba đôi trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một ba đôi có thể chặn được ba đôi của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh ba đôi của mình để chặn ba đôi của đối thủ.

Các kiểu bài ba đôi cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, một ba đôi và một đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba đôi hai đôi.

Các kiểu bài ba đôi thường được sử dụng để tạo thành các bộ ba đôi, bộ ba đôi hai đôi, hoặc thùng phá sảnh.

Một số mẹo chơi Sâm lốc với ba đôi:

 • Nếu bạn có ba đôi, hãy giữ nó trong tay càng lâu càng tốt. Ba đôi là một kiểu bài rất mạnh và có thể giúp bạn giành chiến thắng.
 • Nếu bạn bị chặn ba đôi, hãy cố gắng chặn lại bằng một kiểu bài cao hơn. Nếu bạn không thể chặn lại, hãy cố gắng đánh một lá bài rác để giảm thiểu thiệt hại.
 • Nếu bạn có ba đôi và một đôi, hãy cố gắng tạo thành một bộ ba đôi hai đôi. Bộ ba đôi hai đôi là một kiểu bài rất mạnh và có thể giúp bạn giành chiến thắng.